Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023

Raport przedstawia problematykę długu publicznego, czynniki jego wzrostu i stabilności, ale również zagrożenia wynikające z nadmiernego poziomu, w końcu konsekwencji doprowadzenia do sytuacji, w której kontrola nad dynamiką długu zostaje utracona i dochodzi do kryzysu zadłużenia. Jest to doroczna aktualizacja raportów z 2021 i 2022 r. o tym samym tytule, uwzględniająca zmiany na rynku finansowym w latach 2022-2023, wyższe stopy procentowe, wysoką inflację, wzrost kosztów obsługi długu oraz nowe ramy regulacyjne UE w zakresie długu publicznego. Omówione zostały w nim warunki stabilności i źródła zmniejszania długu publicznego oraz wyzwania długookresowe finansów publicznych.

Jak w ostatnim roku zmieniły się parametry długu publicznego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej? Czy w warunkach mocnego spowolnienia gospodarki i utrzymującej się wysokiej inflacji teoria „wyrastania z długu” może być pułapką dla finansów publicznych? Jak rośnie skala i koszty obsługi długu kreowanego poza kontrolą parlamentarną i dlaczego godzi w przejrzystość finansów publicznych? Na czym polega podatek inflacyjny i na ile można go oszacować? Jakie są skutki wypychania inwestycji prywatnych przez publiczne finansowane z długu, który nabywają banki? Dlaczego nadmierne zaangażowanie banków w obligacje skarbowe (w warunkach istniejących innych problemów sektora bankowego) na dłuższą metę hamuje finansowanie potrzeb rozwojowych kraju i może być groźne systemowo? Czy w 2024 roku Polsce grozi objęcie unijną procedurą nadmiernego deficytu? Jakie są rekomendacje budowania odpowiedzialnych finansów publicznych? Dlatego unijna reforma reguł fiskalnych jest ważna dla Polski i UE? – na te i wiele innych pytań związanych z długiem publicznym odpowiadają: Rafał Benecki, Sławomir Dudek i Ludwik Kotecki, autorzy raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023” przygotowanego przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów w partnerstwie i ze wsparciem pomysłodawcy projektu Fundacji Przyjazny Kraj oraz Instytutu Finansów Publicznych.

Pobierz Raport 2023

Projekt ZAGROŻENIA NADMIERNEGO DŁUGU PUBLICZNEGO