Model działania

IFP działa w oparciu o statut.

IFP to działający na rzecz pożytku publicznego think tank typu watch dog – ośrodek ekspercko-analityczny, który reprezentuje interes społeczeństwa i obywateli oraz aktywnie uczestniczy w debacie publicznej.

IFP to pierwszy w Polsce think net (think network), zorientowany kompleksowo na finanse publiczne.

Główne działania IFP:
 • monitoring stanu i przejrzystości finansów publicznych,
 • monitoring stanu skomplikowania i przewidywalności systemu danin publicznych,
 • prowadzenie działań strażniczych zorientowanych na ochronę demokracji i praworządności, a także na skuteczne i efektywne, legalne, wiarygodne, gospodarne i etyczne dysponowanie majątkiem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych,
 • inspirowanie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • monitoring procesu legislacyjnego oraz inicjowanie zmian w zakresie obowiązujących lub projektowanych przepisów prawa, w tym czynne uczestnictwo w posiedzeniach właściwych komisji w Sejmie lub Senacie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii w zakresie określonym celem statutowym Fundacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej (w tym naukowej i popularnonaukowej),
 • współpraca z ośrodkami naukowymi, analitycznymi i consultingowymi oraz organami władzy publicznej i administracją publiczną, w tym państwową, rządową i samorządową, przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi,
 • działalność informacyjna, w tym inspirowanie debaty publicznej, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, edukacyjnych i informacyjnych, współpraca z mediami i prowadzenie własnych kanałów komunikacji,
 • działalność edukacyjna, w tym edukacja ekonomiczna i finansowa społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i seniorów,
 • fact-checking i przeciwdziałanie populizmowi w życiu publicznym, 
 • wspieranie demokracji, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez działania na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej oraz inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań przed organami sprawiedliwości i organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
 • działanie na rzecz upowszechniania etyki życia publicznego i przeciwdziałania korupcji, w tym korupcji politycznej i wyborczej,
 • współpraca z innymi organizacjami w Polsce i za granicą, w tym w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.