Ludzie IFP

Zespół IFP

Sławomir Dudek

Ekonomista, ekspert w zakresie finansów publicznych z ponad 23-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Finansów. Przez wiele lat jako dyrektor kierował Departamentem Polityki Makroekonomicznej. Adiunkt SGH.

Patrycja Satora

Menedżerka i fundraiserka organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem.

Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Związany z nią od chwili podjęcia studiów w SGH. Wykłada makroekonomię i teorię opodatkowania.

Menedżerka programów w organizacjach pozarządowych, specjalistka ds. administracji, pozyskiwania i rozliczania funduszy.

Student I roku studiów magisterskich na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. W roku akademickim 2022/2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w jednym z największych kół naukowych na SGH – SKN Ekonomii Politycznej.
Student drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej, które jest jedną z najprężniej działających organizacji na SGH.

Rada Programowa

Paweł Wojciechowski

Ekonomista, menedżer, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy i dyplomata.

Wieloletnia dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Ekspertka w zakresie polityki makroekonomicznej i koniunktury gospodarczej. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, w tym mongrafii. Pełniła wiele funkcji zarządzczych, m.in. prorektorki SGH ds. studenckich, pełnomocniczki rektora SGH ds. organizacji Kolegium Analiz Ekonomicznych. Była również prodziekanem Wydziału Handlu Wewnętrznego ds. studiów dziennych. Jako ekspertka zasiadała w Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych, Naukowej Radzie Statystycznej oraz Radzie Naukowej Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET Council). Od 2011 członkini korpusu ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Ekonomista z wykształcenia. Przez większość kariery związany z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik stażów naukowych na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Chicagowskim oraz w London School of Economics.

 

Ekonomista, minister finansów w rządzie Marka Belki. W latach 1987-1993 związany z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym z University of Pennsylvania w Filadelfii, Uniwersytetem Karola w Pradze oraz ICESAD w Kitakiusiu. Pracował w organizacjach międzynarodowych, takich jak: Bank Światowy, ONZ i UE. Po powrocie do Polski do 1998 był makroekonomistą w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W 1999 został współpracownikiem fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie kierował kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Był doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Autor i współautor licznych publikacji, w tym kilku książek. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1977 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 2000–2004 główny ekonomista Banku Millennium S.A. W 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

Ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych. W latach 2001–2005 poseł na Sejm IV kadencji oraz minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki. W latach 2003–2005 wiceprezes Rady Ministrów. Członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodniczący rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Twórca koncepcji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, a także przewodniczący jego rady programowej. Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekonomista, minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006–2011). Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Programu Fulbrighta. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich i honorowej rady ekspertów przy AIESEC Polska. W przeszłości związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jako dyrektor departamentu i główny ekonomista. W 2016 roku został powołany na wiceprezesa i p.o. prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, następnie prezes zarządu tego banku do 2017 roku.

Ekonomista i urzędnik państwowy. W latach 2008–2012 był podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Wcześniej – zastępca dyrektora Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w tym urzędzie. W latach 2009–2012 pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Członek Rady Statystyki. W latach 2012–2015 główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Przedstawiciela ministra finansów w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2012–2015 przewodniczącym rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie – zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. Od 2022 roku jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Profesor ekonomii i przywództwa SGH, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership, visiting scholar i na uniwersytetach Harvarda, Berkeley, Melbourne, Glasgow i in. 

Eksperci zewnętrzni

Od 2014 roku pracuje w Komisji ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) w Parlamencie Europejskim, wspierając merytorycznie najpierw prof. Dariusza Rosatiego (2014-2019), a aktualnie prof. Marka Belkę (2019 – ). Do jego obowiązków należy między innymi doradzanie ws. pracy merytorycznej powiązanej z Komisją ECON i podkomisją podatkową, redagowanie poprawek, współnegocjowanie aktów prawnych czy przygotowywanie przemówień. 

Wykładowca w Instytucie Ekonomii Węgierskiej Sieci Badawczej HUN-REN. Jest założycielem i dyrektorem Centrum Badań nad Korupcją w Budapeszcie (CRCB). Jego główne zainteresowania badawcze to problemy ukrytej gospodarki, uchylania się od płacenia podatków, korupcji oraz problemy instytucji gospodarczych i zachowań przedsiębiorstw. Jest autorem wielu publikacji na temat korupcji i polityki rządu. Brał udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych sponsorowanych przez Komisję Europejską, USAID, EBOR i Bank Światowy.

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zakładu Ekonomii Liberalnej. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej.

Prodziekan Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
 
Jest absolwentem matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał także stopień doktora matematyki stosowanej. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Ekonomii), pracownik naukowy Harvard University. Specjalizuje się w stosowanych naukach społecznych i metodach ilościowych. Jego praca naukowa koncentruje się na obszarach związanych z zachowaniami finansowymi gospodarstw domowych oraz jakością życia. Prawie dziesięć lat spędził, pracując na uniwersytetach i w instytutach badawczych we Włoszech, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W Hamburgu badał szanse na sukces akademicki studentów z Azji Wschodniej, identyfikując kluczowe czynniki związane z ich odpornością akademicką. Na Uniwersytecie w Mediolanie zajmował się ewolucją jakości życia gospodarstw domowych we Włoszech z perspektywy ich sytuacji finansowej, natomiast na Uniwersytecie w Turynie – jako stypendysta 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Maria Stypendium Curie) – skupił się na analizie zachowań finansowych gospodarstw domowych i ich związku z dobrostanem. Od 2017 roku pracuje i współpracuje z różnymi wydziałami Uniwersytetu Harvarda. 

Doktor nauk ekonomicznych, prawnik, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert w zakresie zarządzania publicznego, ekonomiki zdrowia, polityki zdrowotnej, finansów publicznych i administracja publicznej. Współpracownik-sygnatariusz Open Budget Survey. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (2001-2004), członek Rady Polityki Pieniężnej (2010–2016). W latach 1977–1988 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym SPIS – jednostce podległej Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Na początku lat 80. organizował w nim struktury „Solidarności”. W 1990 został zastępcą dyrektora zespołu analiz w Najwyższej Izbie Kontroli, a w 1991 doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza. Pełnił funkcję eksperta zespołu negocjującego kwestie zadłużenia Polski z Klubem Londyńskim. W 1994 został doradcą w Banku Handlowym. Uczestniczył w pracach badawczych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Autor wielu publikacji poświęconych polityce monetarnej i walutowej. W latach 2004-2008 główny ekonomista Banku Pekao S.A. Później związany z firmą Polkomtel. Wyróżniony odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej” (2013) i odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” (2016).

Wieloletni Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów. Reprezentował stanowisko rządu przed najważniejszymi organami w Polsce i Unii Europejskiej. Współpracował z sektorem publicznym i prywatnym. Jeden z najlepszych ekspertów w zakresie podatku akcyzowego w Polsce. Przez ponad 20 lat tworzył i opiniował większość obecnie funkcjonujących regulacji i przepisów. Wydawał interpretacje przepisów i tworzył analizy ekonomiczne skutków rozwiązań prawnych. Z wykształcenia ekonomista. Posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego. Obecnie partner w BBGTAX Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.

Ekspert w zakresie zarządzania finansami oraz prawa podatkowego i finansowego. Doradca podatkowy. Certyfikowany główny księgowy i dyrektor finansowy. 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN. Członek zespołów redakcyjnych kwartalników Wieś i Rolnictwo oraz Zagadnienia Ekonomiki Rolnej.

Doktor ekonomii z praktycznym doświadczeniem w zakresie analizy polityki i ocen skutków regulacji. Naczelnik Wydziału Analiz Makroekonomicznych w Ministerstwie Finansów (2009-2012). Następnie członek Rady Nadzorczej KUKE S.A., zastępca dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ekspert w zakresie oceny skutków regulacji w Kancelarii Senatu RP. Obecnie Manager w obszarze doradztwa regulacyjnego w EY. Jego obszary zainteresowań obejmują makroekonomię, finanse publiczne, emerytury i rynek pracy oraz politykę energetyczną. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się w Hanken School of Economics (Finlandia).

Zastępca dyrektora Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności w Urzędzie m. st. Warszawy. Wcześniej związany z Ministerstwem Finansów – m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. Były członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nadzorował proces przygotowywania i realizacji strategii zarządzania długiem, zarządzania ryzykiem wynikającym ze struktury długu Skarbu Państwa oraz uczestniczył w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. W latach 1996-1998 pracował w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum (odpowiedzialny za kontakty z inwestorami) oraz Najwyższej Izbie Kontroli (kontrola procesów prywatyzacyjnych). Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Pracował m.in. jako kierownik Zespołu Analiz Fiskalnych w Departamencie Polityki Makroekonomicznej. Odpowiadał tam za kwestie związane z ilościową oceną skutków i prognozowaniem, modelowaniem mikrosymulacyjnym oraz podatkami i polityką społeczną. Obecnie kieruje Zespołem Wycen Zabezpieczonych w Dziale Wycen i Data Science EOS Poland sp. z o.o. Absolwent kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej, gdzie doktoryzował się w Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Kierownik Zespołu Klimatycznego w WWF Polska. Przez 14 lat pracował w Ministerstwie Finansów, zajmując się sprawami energii i klimatu. W latach 2008-2019 był członkiem delegacji Polskiej na szeregu Konferencji Klimatycznych (COP), jak również zespołu Prezydencji COP podczas konferencji organizowanych w Polsce. Brał udział w negocjowaniu Porozumienia Paryskiego oraz Pakietu z Katowic. W trakcie COP 24 w Katowicach był wiodącym ekspertem polskiego zespołu Prezydencji ds. finansowania klimatycznego.

Prof. dr hab. Janusz Kudła jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię opodatkowania (w szczególności: teorię uchylania się od opodatkowania, międzynarodową konkurencję podatkową oraz opodatkowanie rodzin i spadków) oraz badania empiryczne dotyczące zastosowań instrumentów finansowych w gospodarce oraz wpływu polityki podatkowej na zjawiska gospodarcze.

Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2019 wicedyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Od 2016 roku związany zawodowo z Sądem Najwyższym: początkowo jako asystent sędziego, następnie – członka Biura Studiów i Analiz, a obecnie – specjalisty ds. orzecznictwa w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzi zajęcia na studium podyplomowym w Ostrołęce i studium dla sędziów orzekających w sprawach ubezpieczeniowych. Występuje na seminariach ZUS i popularyzuje wiedzę ubezpieczeniową w mediach, współpracując regularnie z „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do początku 2024 wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse publiczne i ekonomię polityczną. W czasie swojej kariery naukowej realizował stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta na wizycie badawczej w ZEW Mannheim oraz projekt naukowy w czasie pobytu w banku centralnym Estonii (Eesti Pank).

Doktor ekonomii, Vice President w J.P. Morgan, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej. W 2003 r. z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS). Studiował w departamencie ekonomii Massachussetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge i na Uniwersytecie Erazma w Rotterdam School of Management. W latach 2008-13 szef gabinetu politycznego (szef doradców) wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Jako stały członek posiedzeń kierownictwa MF pracował m.in. nad reformami gospodarczymi (np. deregulacją i wprowadzeniem reguły wydatkowej). Pracował w Narodowym Banku Polskim jako starszy ekonomista, asystent ekonomiczny prezesa NBP Leszka Balcerowicza i sekretarz Rady Makroekonomicznej. Był również konsultantem i liderem projektów usprawniających procesy zarządzania w prywatnych firmach. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji. 

Adwokatka specjalizująca się w tematyce praworządności i prawach człowieka, przy Izbie Adwokackiej w Warszawie i doktorantka na Wydziale Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka (z wyróżnieniem) Centrum Prawa Brytyjskiego, dyplom z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge. Laureatka nagrody specjalnej Rising Stars – Prawnicy Przyszłości 2021.

Ekspert w obszarach ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych i gospodarki zdrowotnej. Współzałożyciel i partner Instytutu Zdrowia i Demokracji. Wydawca i autor cotygodniowego Market Brief zawierającego autorskie opracowania najważniejszych informacji branżowych, alertów legislacyjnych, zestawień regulacyjnych, komentarzy eksperckich i podcastów. Członek – założyciel Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Batorego. Autor licznych publikacji, raportów, ekspertyz, strategii i komentarzy.

Ekspert doradztwa strategicznego dla rynków regulowanych – zdrowie, energetyka, transport, telekomunikacja, media.

Wykładowca Collegium Civitas, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej. Przed 1989 r. współpracownik podziemnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA.