Sławomir Kalinowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN. Członek zespołów redakcyjnych kwartalników Wieś i Rolnictwo oraz Zagadnienia Ekonomiki Rolnej.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki ubóstwa i poziomu życia na wsi, ekonomii dobrobytu, niepewności dochodów, koncepcji smart villages, a także prekaryzacji ludności wiejskiej. Autor ponad 140 publikacji naukowych, w tym monografii „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski” (2021, wsp. Łukasz Komorowski i Anna Rosa), „Moja sytuacja w okresie koronawirusa” (2021), „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (2015), Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego (2007). Współredaktor naukowy trzech publikacji Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych? (2018), „Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością” (2017), „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta” (2014). Wiceprezes zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall, członek Rady Fundacji ROLL-na. W latach 2009-2015 sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”. Ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kierownik projektów badawczych dotyczących koncepcji smart villages, ubóstwa i wykluczenia społecznego, ubóstwa energetycznego. Prowadził badania nad sytuacją społeczno-ekonomiczną ludności w okresie pandemii COVID-19. Prywatnie folklorysta i choreograf tańca ludowego. Strona domowa www.skalin.pl.