Dudek S., Kotecki L., Kurtek M. (2022). Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Warszawa, Instytut Odpowiedzialnych Finansów

Druga edycja raportu na temat zagrożeń nadmiernego długu publicznego.

Jak piszą autorzy w tym raporcie:

Skupiamy się na sytuacji finansów publicznych w 2022 roku, ich perspektywach, sytuacji rynkowej w zakresie mającym wpływ na warunki finansowania wydatków publicznych emisją obligacji. Więcej uwagi poświęcamy wysokim kosztom obsługi długu i potencjalnym zagrożeniom realizacji „scenariusza rumuńskiego”. Czyli niewypłacalności rozumianej jako niemożność rynkowego finansowania potrzeb pożyczkowych sektora publicznego w warunkach relatywnie niskiej relacji długu do PKB, przy gwałtownym wzroście rentowności, co obserwujemy obecnie w Polsce. Pokazujemy też długookresowe wyzwania dla finansów publicznych, które trzeba nałożyć na wyzwania krótkookresowe. Ale przede wszystkim ostrzegamy.