Centrum Badań nad Korupcją w Budapeszcie rozpoczyna współpracę z Instytutem Finansów Publicznych

Wspólne badania i publikacje, wymiana doświadczeń i zabieganie o uczciwość i przejrzystość w gospodarowaniu funduszami przez władze na każdym szczeblu to główne cele rozpoczętej właśnie współpracy Instytutu Finansów Publicznych z Centrum Badań nad Korupcją w Budapeszcie (CRCB).

CRCB bada zjawisko korupcji w różnych obszarach, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Eksperci Centrum publikują raporty, w których przedstawiają dane statystyczne, ekonomiczne oraz poszczególne przykłady różnorodnych nieprawidłowości, których konsekwencją jest niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy podatników oraz środków z programów UE.

„Instytut Finansów Publicznych również analizuje sytuację nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Perspektywa Węgier jest w wielu obszarach zbliżona do polskiej, wiele zjawisk ma w obu krajach podobny charakter. Analiza porównawcza oraz na tle innych krajów z naszej części Europy może nam pomóc wspólnie działać na rzecz zwalczania patologii. Ponadto obie instytucje mają nieco inne kompetencje naukowe, badamy nieco inne obszary i w oparciu o inne zestawy danych. To sprawia, że możemy się wzajemnie uzupełniać” – mówi główny ekonomista i prezes Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek.

Współpraca będzie polegała na realizacji wspólnych projektów badawczych. Obie instytucje będą też wypracowywać rekomendacje i występować z nimi na forum publicznym nie tylko obu krajów, ale też w innych państwach członkowskich UE oraz wobec instytucji unijnych.

„Przejrzystość i uczciwość w zarządzaniu środkami publicznymi jest ważnym przedmiotem badań CRCB. Aby stawić czoła korupcji, musimy gromadzić wiedzę i starać się zrozumieć jej mechanizmy. To podejście oparte na dowodach jest wspólne dla nas i dla Instytutu Finansów Publicznych. Połączenie naszych wysiłków z pewnością będzie korzystne dla naszych badań” – mówi dr István János Tóth, dyrektor CRCB.

Centrum Badań nad Korupcją w Budapeszcie powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na niezależne badania nad korupcją i jakością rządzenia. Centrum działa jako bezstronny think-tank, niezależny od rządów, partii politycznych czy grup interesu. Jest finansowane z darowizn prywatnych i funduszy badawczych. Centrum współpracuje także z instytucjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi.