Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony ifp.org.pl, prowadzonej przez Fundację Instytut Finansów Publicznych, zwanej dalej „Fundacją” z siedzibą w Warszawie.
 2. Fundacja dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. 
 3. Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest Fundacja. 

II. Słowniczek 

 1. Fundacja: „Fundacja Instytut Finansów Publicznych” z siedzibą w Warszawie przy ul. Tynieckiej 12 lok. 2/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001012233, NIP 5214002111, REGON 524255154.
 2. Serwis: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się pod adresem: ifp.org.pl
 3. Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu
 4. Polityka: niniejsza polityka prywatności
 5. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

III. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu 

Fundacja szanuje prywatność osób korzystających z Serwisu i dlatego gromadzi dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania stroną Fundacji oraz Serwisem i wykorzystuje je tylko i wyłącznie w tym celu.

IV. Polityka dotycząca gromadzenia informacji

 1. W wyniku korzystania z Serwisu, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe: adres e-mail.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować korespondencyjnie na adres Fundacji lub elektronicznie pod adresem: biuro@ifp.org.pl
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu. 
 4. Fundacja prowadząc działalność statutową korzysta z kontaktów osób zainteresowanych obszarami naszej działalności. Jest to wewnętrzna baza Fundacji, która służy do:
  • informowania o publikacjach i bieżących pracach Fundacji;
  • zapraszania i potwierdzania obecności na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację;
  • informowania o kampaniach i akcjach podejmowanych przez Fundację;
  • nawiązywania i utrzymywania kontaktów z przedstawicielami mediów.

V. Odbiorcy danych 

 1. W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji, którzy zostali odpowiednio upoważnieni oraz przeszkoleni do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Przechowywane przez nas dane osobowe udostępniamy:
  • firmom lub podmiotom, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych. Do podmiotów tych zaliczymy m.in.: prowadzących na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania systemu informatycznego oraz druku i wysyłki pocztowej naszych listów i materiałów informacyjnych, prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących statutowych celów działalności Fundacji. Podmioty te mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorami:
   • dostawca domeny internetowej;
   • dostawca usługi newslettera;
   • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie;
   • internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej;
   • korzystających (m.in. Google Analytics);
   • firma świadcząca usługi księgowe, prawne (itp.)
  • upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

VII. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratorów wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

 

Obsługa formularza kontaktowego

1)  adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook, Instagram, LinkdedIn i YouTube (dalej łącznie: „Serwisy”)

1. nazwa Twojego profilu;

2. dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profili w Serwisach)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora  w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane w opisanym wyżej celu przetwarza wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora 1, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z:

1. serwisów Facebook i Instagram – Twoje dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;

2. serwisu LinkedIn – Twoje dane osobowe przetwarza LinkedIn Ireland Unlimited Company w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;

3. serwisu YouTube – Twoje dane osobowe przetwarza Google LLC w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności; Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z pozostałego korzystania przez Ciebie z Serwisów powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotów.

Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału

1. imię i nazwisko;

2. adres e-mail;

3. opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

4. dane organizacji, do której należysz;

5. odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1. imię i nazwisko/firma;

2. adres e-mail;

3. adres zamieszkania/siedziby;

4. numer PESEL/KRS;

5. numer NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań) Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej

1. data i godzina odwiedzin;

2. numer IP urządzenia;

3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4. przybliżona lokalizacja;

5. rodzaj przeglądarki internetowej;

6. czas spędzony na Stronie internetowej;

7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Współadministratorów informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Współadministratorów ww. informacji).

Współadministratorzy będą przetwarzali ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrowanie Stroną internetową

1. adres IP;

2. data i czas serwera;

3. informacje o przeglądarce internetowej;

4. informacje o systemie operacyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

Współadministratorzy będą przetwarzali ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Dodawanie komentarzy na Stronie internetowej

1. imię;

2. adres e-mail;

3. numer IP.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia komentarza).

 

VIII. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych – Fundacja ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;
  • sprostowania danych – jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Fundację;
  • usunięcia danych – Użytkownik jest uprawniony, by żądać usunięcia jego danych osobowych, a Fundacja ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie uzasadnione;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik jest uprawniony, by żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych w przepisach przypadkach;
  • przeniesienia danych osobowych – Użytkownik jest uprawniony, by zażądać przeniesienia danych osobowych przez Fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny);
  • sprzeciwu względem przetwarzania danych – Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
 1. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Fundacją elektronicznie na adres: biuro@ifp.org.pl
 2. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w [00-193] Warszawie przy ul. Stawki 2.

IX. Żądanie usunięcia danych

Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, usuniemy Twoje dane z bazy i nie będziemy przesyłać Ci informacji, których nie chcesz. Użytkownik powinien zgłosić żądanie usunięcia danych wysyłając maila na adres: biuro@ifp.org.pl

X. Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

 1. Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie ifp.org.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

XI. Postanowienia dotyczące cookies

 1. Serwis ifp.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) w celu uzyskania informacji statystycznych o ruchu i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Strony m.in. po to, by dostosować Stronę do potrzeb użytkowników. Cookies stosowane są w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej Strony i poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień Użytkownika. 
 2. Strona używa cookies w celach statystycznych przy użyciu serwisu Google Analytics, podlegającego Polityce Prywatności firmy Google. Ciasteczka przechowywane od 1 minuty do 2 lat służą do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze Strony. 
 3. Na Stronie korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak np. Facebook Pixel, który umożliwia nam kierowanie do osób, które odwiedzają naszą stronę spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook. Więcej informacji o polityce Facebooka znajduje się na stronie firmy Facebook. Każdy użytkownik serwisu Facebook może zarządzać osobistymi ustawieniami prywatności na swoim koncie w serwisie Facebook.
 4. Na Stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (Facebook, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych stosują własne zasady dotyczące prywatności i korzystają z własnych cookies. Fundacja nie odpowiada za pliki cookies wysyłane przez inne strony internetowe, do których linki publikujemy na Stronie.
 5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania Plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Strony. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze Strony zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

XII. Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilowali – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Pamiętaj również, że możesz wyłączyć Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies.

XIII. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. Prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XIV. Pliki cookies

 • Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Współadministratorów, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  3. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  4. utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony internetowej;
  5. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do
  6. preferencji użytkowników.
  7. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 • Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 • Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 • Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 • Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
  2. Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  3. Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
  4. Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.
 • Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

XV. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2023 r.