Sławomir Dudek

Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Obywatelski Rzecznik Przejrzystości Finansów Publicznych

Fikcyjne absolutorium rządu

Zadania Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych

monitorowanie budżetowych i pozabudżetowych operacji finansowych Państwa

zabieganie o przywrócenie jawności i społecznej kontroli nad zarządzaniem środkami finansowymi obywateli

informowanie opinii publicznej o działaniach Rządu związanych z zarządzaniem środkami finansowymi obywateli

upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i wiedzy o finansach publicznych

Obywatelski Rzecznik Przejrzystości Finansów Publicznych działa z inicjatywy Koalicji na Rzecz Przejrzystości Finansów Publicznych, zrzeszającej organizacje pozarządowe działające na rzecz praw obywatelskich, społecznej kontroli władz publicznych oraz edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Sławomir Dudek

O Rzeczniku

Dr Sławomir Dudek

Główny Ekonomista i Prezes Zarządu Instytutu Finansów Publicznych. Ekonomista, ekspert w zakresie finansów publicznych z ponad 23-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Finansów. Przez wiele lat jako dyrektor kierował Departamentem Polityki Makroekonomicznej. Adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Był członkiem Rady Statystyki, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Edukacji Statystycznej. Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych. W 2020 roku został powołany w skład Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w latach 2020-2022 członek władz TEP. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej gdzie zajmuje się badaniami i analizami w zakresie finansów publicznych, makroekonomii, cykli koniunkturalnych, prognozowania gospodarczego.

Pełnił wiele znaczących funkcji, m.in. koordynatora Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przy Radzie Przedsiębiorczości. Uznany komentator gospodarczy w mediach branżowych i ogólnoinformacyjnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej (ob. Uniwersytetu Ekonomicznego) w Poznaniu. Doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej.

Działaniom podjętym w obliczu pandemii towarzyszyło zmniejszenie przejrzystości i rozliczalności wydatkowania środków publicznych. Dotyczy to w szczególności korzystania z funduszy pozabudżetowych, umożliwiających obchodzenie istniejących przepisów i reguł fiskalnych oraz osłabiających kontrolę społeczną nad wydatkami publicznymi. (…) Władze powinny dążyć do zapewnienia pełnej przejrzystości i rozliczalności.

– Bank Światowy (POLAND PUBLIC FINANCE REVIEW)

Podpisz PETYCJĘ o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych

Petycja do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Polsce o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych.

Budżet państwa to najważniejszy dokument finansowy Polski. Jego rangę gwarantują przepisy Konstytucji RP. Niestety w ostatnich latach eksperci coraz głośniej wyrażają zaniepokojenie, że wiele operacji finansowych, takich jak wydatki i zaciąganie długów odbywa się poza budżetem. W ostatnim czasie również Najwyższa Izba Kontroli dostrzega ten problem. Kolegium NIK po raz pierwszy w historii nie wyraziło pozytywnej opinii dla sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za rok ubiegły.

Społeczeństwo posiada konstytucyjne prawo do sprawowania kontroli nad tym, jak Rząd rozporządza środkami finansowymi obywateli. W naszym imieniu wykonanie budżetu ocenia Sejm, przed którym co roku Rząd ubiega się o absolutorium.

Problemem jest jednak to, że w ciągu ostatnich kilku lat Sejm otrzymuje do oceny tylko część operacji finansowych rządu, podczas gdy powinien otrzymać całość. Budżet państwa od kilku lat nie odzwierciedla całości gospodarki finansowej państwa. W związku z tym znaczna jej część pozostaje poza kontrolą parlamentarną i społeczną, co jest niezgodne z Konstytucją RP. Według danych Ministerstwa Finansów deficyt budżetu państwa w 2022 r. wyniósł 12,6 mld zł (deficyt zapisany w budżecie). Tymczasem prawdziwy deficyt budżetu państwa wyniósł 101 mld zł, co wynika z danych przekazywanych przez Polskę do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że Rada Ministrów w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. przedstawia ok. 12% prawdziwego deficytu rządowego.

Taką sytuację uważamy za niedopuszczalną. Budżet państwa jest instytucją konstytucyjną i wymaga szczególnej ochrony. Ani pandemia, ani wojna nie usprawiedliwiają umniejszania jego rangi, wyprowadzania spod kontroli społecznej ogromnych kwot wydatków i długów publicznych.

W związku z tym domagamy się podjęcia natychmiastowych działań na rzecz przywrócenia pełnej kontroli Parlamentu, a co za tym idzie – kontroli społecznej nad pełnym, prawdziwym budżetem państwa. Postulujemy, aby realizowanie wydatków oraz zaciąganie zobowiązań finansowych przez Rząd w imieniu obywateli było OBOWIĄZKOWO i ZAWSZE ujmowane w budżecie państwa, zgodnie z przepisami Konstytucji RP.

  Pomóż nam uzyskać więcej podpisów. Podziel się petycją na:

  Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.

  – Art. 219, ust. 1, Konstytucja RP

  Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym.

  – Art. 109, Ustawa o finansach publicznych

  Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

  – Art. 33, ust. 1, Ustawa o finansach publicznych (Rozdział 4: Jawność i przejrzystość finansów publicznych)