Nieprawidłowości w funduszach pozabudżetowych – dr Sławomir Dudek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Sprawozdanie Rządu z wykonania budżetu za 2022 r. jest przedmiotem prac posłów. Od 21 czerwca obraduje nad nim Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Wątpliwości budzą przede wszystkim wydatki funduszy pozabudżetowych. Działanie jednego z nich – Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wyjaśniał główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji jako ekspert Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Zobacz wystąpienie dr. Sławomira Dudka podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych TUTAJ

W tym roku – po raz pierwszy w historii – Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w swojej opinii na temat sprawozdania Rządu z wykonania budżetu za 2022 r. nie wystawiło Radzie Ministrów pozytywnej oceny . Przyczyną były zastrzeżenia do realizacji zadań publicznych (w tym wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań) nie ujętych w budżecie państwa.

Jak wskazała NIK: „…rok 2022 był kolejnym, w którym dostosowując regulacje prawne, konstruowano stosowanie różnorodnych rozwiązań zaburzających przejrzystość finansów publicznych. Działania te istotnie obniżały konstytucyjną rangę budżetu państwa, jako centralnego planu finansowego państwa. W 2022 r. gospodarka finansowa państwa w znacznej części prowadzona była poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. (…) Działania te nie tylko wpływają na zaburzenie przejrzystości prezentowanych danych o finansach publicznych, ale również uniemożliwiają ich porównanie w kolejnych latach, a co najistotniejsze utrudniają kontrolę parlamentarną i społeczną nad gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków publicznych.”

NIK krytykuje głównie 5 działań Rządu:

1. Tworzenie funduszy przy BGK, które nie podlegają rygorom ustawy o finansach publicznych

2. Przekazywanie różnym podmiotom obligacji zamiast dotacji o łącznej sumie 63,6 mld zł

3. Ogromne dodatkowe koszty długu zaciąganego przez BGK i PFR w kwocie ponad 12 mld zł

4. Przesuwanie wydatków między latami w kwocie 52,4 mld zł

5. Osłabianie reguły wydatkowej oraz nie ujęcie w regule wydatkowej rzeczywiście planowanych wydatków funduszy przeciwdziałania COVID-19

Instytut Finansów Publicznych stoi na stanowisku, że wobec tych działań oraz wobec braku istotnych dla finansów państwa w budżecie, Sejm powinien odrzucić sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu za 2022.

 

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 r. (NIK) pobierz TUTAJ